Hva er DNA-strekkoding?

Strekkodemygg

DNA-strekkoding – også kalt DNA-barcoding – er en effektiv og praktisk metode for identifisering av arter.

Prinsippet bak metoden er at korte biter av en ukjent organismes arvestoff (DNA) sammenlignes med DNA fra kjente arter i et kvalitetssikret DNA-bibliotek. Navnet henviser til likheten med strekkoder kjent fra detaljhandelen der enhver vare har en unik strekkode for maskinell identifisering.

Metoden er basert på at genetisk variasjon i et spesifikt DNA-segment er større mellom arter enn innenfor arter. Hvis dette skillet er stort nok, kan DNA segmentet benyttes til avgrensing av arter og dermed også identifisering av ukjente organismer.

Et kvalitetssikret bibliotek med gensekvenser fra flercellede organismer er allerede operativt (BOLD) og inneholder i dag over 9 millioner sekvenser fra mer enn 700 000 arter. NorBOL bidrar til at denne databasen oppdateres og utvides kontinuerlig.

Siden starten i 2003 har DNA-strekkoding vokst fra å være et enkelt prosjekt til å bli et internasjonalt forskningsforetak. Over 200 organisasjoner fra mer enn 50 land forpliktet seg til å støtte DNA-strekkoding gjennom CBOL (Consortium for the Barcode of Life), og 35 nasjoner, inkludert Norge, deltar i et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt for å kartlegge jordens biodiversitet med DNA-strekkoding (International Barcode of Life).

Hva kan DNA-strekkoding brukes til?

DNA-strekkoding har mange bruksområder som alle er knyttet til identifisering av arter. Noen av fordelene med metoden i forhold til artsbestemmelser basert på morfologi er:

  • DNA-strekkoding kan skille mellom arter på alle levestadier
  • DNA-strekkoding kan identifisere arter basert på fragmenter av organismer
  • DNA-strekkoding kan identifisere flere arter raskere og mer objektivt enn mennesket
  • DNA-strekkoding kan skille mellom kryptiske arter, dvs. arter som er morfologisk like men som ikke utveksler genetisk materiale
  • DNA-strekkoding kan gi et bedre bilde på hvor mange arter det finnes i Norge og i verden forøvrig
  • DNA-strekkoding er et effektivt verktøy for biologisk overvåkning i de fleste økosystemer
  • DNA-strekkoding vil bane vei for den digitale artsanalysatoren, fremtidens felthåndbok