Invitasjon til workshop i DNA-strekkoding 2021

NorBOL inviterer til workshop i DNA-strekkoding 25.-26. november 2021. Målet for workshopen er å gi deltakerne en praktisk og teoretisk innføring i DNA-strekkoding gjennom NorBOL og Barcode of Life Data Systems (BOLD). Vi satser på en hybrid workshop i år der introduksjoner og foredrag skjer digitalt, mens opplæring i prøvetaking og fotografering skjer fysisk ved et av universitetsmuseene. Vi tar også imot tilreisende deltakere ved NTNU Vitenskapsmuseet og kan refundere reise- og overnattingsutgifter for deltakere i kartleggingsprosjekt finansiert av Artsprosjektet.

Tilreisende deltakere tar med eget materiale og jobber med dette under workshopen: fotografering, prøvetaking og utfylling av data-ark. Har man ikke eget materiale kan man jobbe med materiale fra museets samlinger. Siste dagen går vi gjennom analysefunksjoner i BOLD4, og man kan få hjelp til å analysere egne data, eller prøve seg på et eksempeldatasett. Følg lenken for nærmere informasjon om krav til medbrakt materiale og tentativt program.

Påmelding gjøres til Aina Mærk Aspaas på e-post innen 8. november 2021. Deltakere i Artsprosjekter har forrang og må melde seg på innen 1. november for ikke å komme på venteliste.

Påmeldingen må inneholde

  • navn, adresse og kontaktinformasjon
  • om du har behov for overnatting
  • eventuelle allergier eller diettkrav
  • kort beskrivelse av hvilken organismegruppe du jobber med
  • antall individer du planlegger å prosessere under workshopen (helst 95, og ikke flere)
  • omtrentlig størrelse på organismene – for at vi skal kunne vurdere type fotoutstyr
  • tidligere erfaring med sekvensering/strekkoding
  • om du er interessert i analysefunksjonene i BOLD4

Vi håper mange har mulighet til å delta!

Hilsen Aina Mærk Aspaas og Torbjørn Ekrem