Aktuelt

Biodiversity Genomics Europe (BGE) tilbyr DNA-strekkoding og skimming av europeiske arter

Et av målene i BGE er å fylle i referansebiblioteket for europeiske arter. Det er et spesielt fokus på pollinatorer, ferskvannsarter, marine arter og arter viktige for miljøovervåkning, men materiale fra alle flercellede organismer er aktuelt. Det er utarbeidet en liste over dyr som mangler strekkoder i BOLD her. Velg gruppen du ønsker informasjon om og vent til tabellen lastes (det kan ta litt tid). Innsending av prøver og metadata er veldig likt det vi har gjort i NorBOL de siste årene og alle kostnader til sekvensering blir dekket av prosjektet. NTNU Vitenskapsmuseet og NHM i Oslo er partnere i prosjektet og kan hjelpe til med fasilitering. Ta gjerne kontakt med Torbjørn Ekrem om du ønsker mer informasjon om hva dette går ut på og hvordan du kan bidra.

NorBOL 2 søknad innsendt til Forskningsrådet

Sammen med partnere fra Naturhistorisk museum i Oslo, Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø, Universitetsmuseet i Bergen og Centre for Biodiversity Genomics ved University of Guelph, sendte NTNU Vitenskapsmuseet inn søknad til Forskningsrådets infrastrukturprogram 15. november. I søknaden argumenteres det blant annet for behovet om å fortsette arbeidet med referansebiblioteket over norske arter, utvikle naturbiobanker ved norske naturhistoriske samlinger, videreutvikle protokoller for isolering av DNA fra utfordrende prøver, og for behovet for genome skimming og referansegenomer over utvalgte arter. Svar ventes i midten av 2024 med eventuell oppstart i januar 2025.

Invitasjon til NorBOL-workshop 2023

NorBOL inviterer til workshop i DNA-strekkoding 6-8. desember, 2023. Målet for workshopen er å gi deltakerne en praktisk og teoretisk innføring i DNA-strekkoding gjennom NorBOL og Barcode of Life Data Systems (BOLD). Vi satser på en fysisk workshop i år der deltakerne samles ved NTNU Vitenskapsmuseet. Alle er velkomne og NorBOL dekker reiseutgifter og overnatting til en deltaker per artsprosjekt i tillegg til lunsj og middag for alle deltakere.

Tilreisende deltakere tar med eget materiale og jobber med dette under workshopen: fotografering, prøvetaking og utfylling av data-ark. Har man ikke eget materiale kan man jobbe med materiale fra museets samlinger. Vi går også gjennom de mest brukte analysefunksjonene i BOLD4, og man kan få hjelp til å analysere egne data, eller prøve seg på et eksempeldatasett. Følg lenken for nærmere informasjon om krav til medbrakt materiale; et tentativt program er gitt nedenfor.

Påmelding gjøres til Aina Mærk Aspaas på e-post innen 1. november 2023.

Påmeldingen må inneholde

 • navn, adresse og kontaktinformasjon
 • om du har behov for overnatting
 • eventuelle allergier eller diettkrav
 • kort beskrivelse av hvilken organismegruppe du jobber med
 • antall individer du planlegger å prosessere under workshopen (helst 95, og ikke flere)
 • omtrentlig størrelse på organismene – for at vi skal kunne vurdere type fotoutstyr

Vi håper mange har mulighet til å delta!

Hilsen Aina og Torbjørn

Tentativt program

Onsdag 6. desember

11:00 Ankomst deltakere
12:00 Lunsj
13:00 Kahoot
13:15 Generell innføring i DNA strekkoding, NorBOL og iBOL, Presentasjon av BOLD, Gjennomgang av alle sampling-stegene og utfylling av data-ark. Jobbe med eget materiale:
– Last opp data til BOLD
– Ta bilder og last opp til BOLD
– Prøvetaking
– Last opp sekvenser og trace-files
19:00 Middag

Torsdag 7. desember

09:00 Jobbe med eget materiale
12:00 Lunsj
13:00 Jobbe med eget materiale
16:00 Hva gjør du når resultatene kommer? Analytiske verktøy i BOLD
18.30 Middag

Fredag 8. desember

09:00 Analyser i BOLD v4. Analyser egne data eller et eksempel-datasett evt. jobbe med eget materiale
12:00 Lunsj

2 millioner år gammelt DNA identifisert med referanser fra PhyloNorway

Identifisering av tidligere tiders artsamfunn har nådd et nytt høydepunkt: 2 millioner år gammelt DNA fra Kap København på Grønland har avslørt et økosystem veldig forskjellig fra dagens arktiske miljø. Her levde blant annet mastodonter, tuja og gran sammen med reinsdyr og gjess. Studiet er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature og lot seg gjennomføre ved å bruke et referansebibliotek opparbeidet av PhyloNorway i samarbeid med NorBOL, der Norges arktiske universitetsmuseum med professor Inger Greve Alsos i spissen har vært helt sentrale. Les mer om funnene på forskning.no.

BIOSCAN NOReDNA Conference 2022

NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med Naturhistorisk museum (UiO), Norges arktiske universitetsmuseum (UiT) og Artsdatabanken inviterer til konferanse om miljø-DNA og DNA metastrekkoding 9-10 november, 2022. Konferansen holdes på Scandic Nidelven i Trondheim og har som mål å samle ekspertise fra inn- og utland til faglige diskusjoner rundt bruk av molekylære verktøy til kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold. For mer informasjon om registrering, program og annet, se konferansens nettside: BIOSCAN NOReDNA 2022

Invitasjon til workshop i DNA-strekkoding 2021

NorBOL inviterer til workshop i DNA-strekkoding 25.-26. november 2021. Målet for workshopen er å gi deltakerne en praktisk og teoretisk innføring i DNA-strekkoding gjennom NorBOL og Barcode of Life Data Systems (BOLD). Vi satser på en hybrid workshop i år der introduksjoner og foredrag skjer digitalt, mens opplæring i prøvetaking og fotografering skjer fysisk ved et av universitetsmuseene. Vi tar også imot tilreisende deltakere ved NTNU Vitenskapsmuseet og kan refundere reise- og overnattingsutgifter for deltakere i kartleggingsprosjekt finansiert av Artsprosjektet.

Tilreisende deltakere tar med eget materiale og jobber med dette under workshopen: fotografering, prøvetaking og utfylling av data-ark. Har man ikke eget materiale kan man jobbe med materiale fra museets samlinger. Siste dagen går vi gjennom analysefunksjoner i BOLD4, og man kan få hjelp til å analysere egne data, eller prøve seg på et eksempeldatasett. Følg lenken for nærmere informasjon om krav til medbrakt materiale og tentativt program.

Påmelding gjøres til Aina Mærk Aspaas på e-post innen 8. november 2021. Deltakere i Artsprosjekter har forrang og må melde seg på innen 1. november for ikke å komme på venteliste.

Påmeldingen må inneholde

 • navn, adresse og kontaktinformasjon
 • om du har behov for overnatting
 • eventuelle allergier eller diettkrav
 • kort beskrivelse av hvilken organismegruppe du jobber med
 • antall individer du planlegger å prosessere under workshopen (helst 95, og ikke flere)
 • omtrentlig størrelse på organismene – for at vi skal kunne vurdere type fotoutstyr
 • tidligere erfaring med sekvensering/strekkoding
 • om du er interessert i analysefunksjonene i BOLD4

Vi håper mange har mulighet til å delta!

Hilsen Aina Mærk Aspaas og Torbjørn Ekrem

BIOSCAN Europe

BIOSCAN Europe ble lansert i februar 2021 og vil bli det europeiske knutepunktet for samarbeid om bruk av DNA strekkoding og andre teknologiske verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold.

Initiativet som ledes av Naturalis i Nederland er knyttet til iBOL og det internasjonale BIOSCAN som ble lansert i Trondheim, juni 2019. NorBOL er med som en av flere nasjonale nettverk og vil spille en aktiv rolle i etableringen av en europeisk node for BIOSCAN.

Åpen dag på botanisk i Tromsø

I forbindelse med forskingsdagene hadde vi åpen dag på botanisk avdeling ved Norges arktiske universitetsmuseum (Tromsø Museum) søndag 29 september. Her hadde vi aktiviteter for besøkende i alle aldre.

Det var mulig å ta en titt inn i de botaniske samlingene, hjelpe til å montere herbariebelegg og lære hvordan vi gjør dette. Se på pollen fra honning i mikroskop, teste seg på den praktiske formidlingen av DNA metabarcoding med aktiviteten «mysterie juicen» og det var mulig å lage urte såper med urter som kan vokse her oppe i Nord. Samt vi hadde presentasjon av hvordan en «Terrrestrial laser skanner» virker.

MysteriejuicenHva består mysteriejuicen av? Foto Karen Marie Christensen.

Ved å ha en slik åpen dag fikk vi formidlet til de over 100 besøkende den forskningen vi holder på med, og viktigheten av det å ha og ta vare på samlinger samt hvordan dette kan brukes i forskning ved f.eks det å bygge opp et referanse bibliotek samt hvordan dette kan brukes videre ved aktiviteten «mysterie juicen»

Dette var en spennende dag som vi er godt fornøyde med.

Marie Kristine Føreid Merkel

DNA-strekkoding av egg og larver rundt Sri Lanka og ved Myanmar

plankton-nets-KrafftPlankton-nett på vei inn. Foto Bjørn Krafft (c).

Havforskningsinstituttet har en stor virksomhet rundt Afrika og opp til områdene rundt Sri Lanka og utenfor Myanmar (EAF-Nansen programmet). Her blir det blant annet samlet inn egg og larver som blir identifisering ved hjelp av DNA-strekkoding. Dette arbeidet har nettopp startet opp (våren 2019), men allerede nå er det identifisert over 150 arter og 2 arter som ikke tidligere er registrert i farvannet rundt Sri Lanka. Arbeidet utenfor Myanmar er bare i sin spede begynnelse med noen enkel egg prøver, men vil etter planen bli utvidet i 2020. Utfordringen med DNA-strekkodings arbeid i disse områdene er sannsynligvis en noe mangelfull database og dette er noe som vi må ha i tankene under arbeidet – skaffe oss prøver av voksne individ for verifisering og oppdatering av databasene. Kontaktpersoner: Padmini Dalpadado, Stamatina Isari.

Geir Dahle, Havforskningsinstituttet

DNA-strekkoding av egg og larver i Nordsjøen

collection-plankton-net_Krafft Innsamling av plankton-nett. Foto Bjørn Krafft (c).

Havforskningsinstituttet har på oppdrag av Equinor Energy AS, Conoco Philips Scandinavia AS og Aker BP ASA analysert innsamlede egg og larver fra tre områder i Nordsjøen. Prosjektet ble iverksatt for om mulig å identifisere gyteområder for de økonomisk viktigste fiske artene i dette området med tanke på mulig seismiske aktivitet, men dataene som blir generert gir oss samtidig mye ny og oppdatert vitenskapelig kunnskap både om gyteområde og gytetidspunkt for ulike arter i Nordsjøen. Ved å sammenligne data fra tidligere survey i Nordsjøen og tilstøtende havområder kan dataene også brukes til å se på trender i  vandringsmønster hos ulike arter, viktig kunnskap i forvaltningen av Nordsjøen. Til nå er det samlet inn over 2500 egg og larver som er identifisert til art v.h.a. DNA-strekkoding. Av de 141 fiskeartene som er kjent i Nordsjøen har vi til nå kunnet registrere 31 arter. Prosjektet er planlagt å avsluttes i august 2020. Kontaktperson: Bjørn Krafft

Geir Dahle, Havforskningsinstituttet